Trinkelių klojimas nuo 130 Lt už kvadratinį metrą
Kapinių t. t.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato švaros ir teritorijos priežiūros reikalavimus, apibrėžia fizinių ir juridinių asmenų pareigas švarai ir tvarkai rajono teritorijoje užtikrinti.

2. Šių Taisyklių privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

  3. Taisyklės gali būti papildomos ir keičiamos Tarybos sprendimu.

 4. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

4.1. Teritorijų tvarkytojai (toliau- Tvarkytojai) - už švarą ir tvarką atsakingi Šiaulių rajono teritorijos ribose esančio nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, renginių organizatoriai, prekybininkai ir pan. (įstaigos, įmonės, gamyklos, maldos namai, kariniai daliniai, visuomeninės ir politinės organizacijos, nepriklausomai nuo jų pavaldumo, vaikų mokymo ir ugdymo, švietimo įstaigos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, administratoriai, garažų, sodininkų bendrijos, individualiųjų namų, žemės sklypų savininkai ir kiti).

4.2. Priskirta teritorija - žemės sklypas, įstatymų nustatyta tvarka suformuotas kaip daiktas ir įregistruotas VĮ Registro centre, arba teritorijos, kurias asmenys naudoja iki jų suformavimo ir įregistravimo VĮ Registro centre.

4.3. Bendrojo naudojimo teritorijos - gatvės, pėsčiųjų takai, šaligatviai, autobusų stotelės, tiltai, parkai, skverai, aikštės, paplūdimiai ir kt.

4.4. Statybvietė - statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

II. PRISKIRTŲ TERITORIJŲ TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI

 

5. Priskirtose teritorijose tvarkytojai privalo rinkti šiukšles, valyti sąnašas, šienauti žaliąsias vejas, tvarkyti želdinius, rudenį sugrėbti arba sušluoti lapus, surinkti nukritusias šakas. Nušienautą žolę ir lapus sugrėbti bei kompostuoti tam skirtose vietose.

  6. Jeigu pastatas ar sklypas priklauso keliems asmenims, prižiūrimos teritorijos tvarkymas priklauso visiems proporcingai pagal valdomą pastato ar sklypo dalį. Nesant paskirstymo, atsakomybė tenka visiems asmenims solidariai.

  7. Jeigu tvarkytojai neturi galimybių tvarkyti priskirtų teritorijų, jie privalo sudaryti sutartį su tas paslaugas teikiančia įmone.

  8. Prie įmonių, įstaigų, organizacijų pastatų bei nuolatinių ir laikinų prekybos ar paslaugų teikimo vietų šiukšliadėžes pastato tvarkytojai, kuriems šios teritorijos yra priskirtos nustatyta tvarka. Už šiukšliadėžių švarą, plovimą, dezinfekavimą ir tinkamą jų išvaizdą yra atsakingi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių teritorijoje jos pastatytos.

   9. Priskirtose teritorijose draudžiama:

  9.1. užsiimti bet kokia veika (įvairių atliekų, maisto produktų kaupimas), kuri gali sukelti aplinkos užterštumą ar skatinti parazitų ar graužikų veisimąsi;

  9.2. važinėti po želdynus (išskyrus aptarnaujantį transportą), statyti bei laikyti transporto priemones žaliuosiuose plotuose;

3

    9.3. naudoti prie gatvių esančius žaliuosius plotus daržams, ganyti gyvulius;

  9.4. deginti lapus, žolę, medžių šakas, statybines, buitines ir kt. atliekas;

  9.5. remontuoti transporto priemones, jeigu jas remontuojant teršiama aplinka;

  9.6. laikyti techniškai netvarkingas, paliktas be priežiūros transporto priemones ar jų dalis.

 

III. TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI VYKDANT

STATYBOS IR REMONTO DARBUS

10. Statybvietes ir įvažiavimus į jas prižiūri statybos darbus vykdančios organizacijos. Jos privalo transportą eksploatuoti taip, kad nebūtų teršiamos gatvės. Vykdydamos statybos bei kitus darbus ir užteršusios aplinkines gatves, darbus vykdančios organizacijos privalo valyti prie objektų esančias gatves, kurios teršiamos objektuose naudojamu transportu bei mechanizmais. Jei rangovai, atliekantys statybos darbus, neturi galimybės valyti gatves, jie privalo sudaryti sutartį su tas paslaugas teikiančia įmone dėl gatvės valymo ir sąšlavų išvežimo visam statybos laikotarpiui.

  11. Statybos darbus vykdančios organizacijos, prieš pradėdamos statybos, montavimo, remonto darbus, susijusius su kasinėjimu, turi gauti leidimą šiems darbams atlikti. Jei statybų eigoje sugadinama greta statybos aikštelių esančių gatvių, šaligatvių, želdynų danga, gėlynai, medžiai ar kitokia įranga, juos atstato darbus vykdančios organizacijos savo lėšomis.

  12. Statant ir remontuojant namus, butus, kitas patalpas, susikaupusias atliekas ir laužą iš statybos vietų į sąvartyną išveža darbus vykdantys atsakingi asmenys, savininkai, kurie privalo turėti liudijantį dokumentą apie statybos ir remonto atliekų išvežimą į statybos atliekų tvarkymo vietas. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos ir išvežamos ne rečiau kaip kartą per 10 dienų. Baigus darbus teritorija turi būti sutvarkyta.

IV. TERITORIJŲ TVARKYMAS IR TVARKYTOJŲ PAREIGOS

 13. Bendrojo naudojimo teritorijų valymo ir tvarkymo darbus organizuoja vietos seniūnija.

  14. Šiaulių rajono gyvenvietėse ant gyvenamųjų namų,  visuomeninės paskirties ir pramoninių pastatų fasadų turi būti:

   14.1. pritvirtintos standartinės pastatų numerių, o ties gatvių sankryžomis - gatvių pavadinimų lentelės. Numerius užsako ir tvirtina pastato savininkai ar pastatą administruojanti įmonė. Gatvių pavadinimų lentelių gamybą ir pritvirtinimą organizuoja seniūnai.

   14.2. pritvirtinti laikikliai vėliavoms, juos įrengia pastatų savininkai, naudotojai ar pastatą administruojanti įmonė.

   15. Visi daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkai, nuomininkai, gyventojai privalo     vykdyti daugiabučių namų savininkų bendrijų bei organizacijų, administruojančių ir eksploatuojančių daugiabučius namus, priimtus įstatus ir namo vidaus tvarkos taisykles.

  16. Vykdant gatvių priežiūrą ir tvarkymą privaloma:

  16.1. vasaros sezono metu:

  16.1.1. sušluoti ir išvežti susikaupusias sąšlavas, šiukšles;

  16.1.2. valyti gatves netrukdant eismo (išskyrus ekstremalias sąlygas);

  16.1.3. valyti lietaus kanalizacijos šulinių groteles bei kartą metuose jų nusėsdintuvus;

  16.2. žiemos sezono metu:

  16.2.1. pasnigus arba apledėjus dangoms valymo darbai turi būti organizuojami taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas ir saugus transporto bei pėsčiųjų eismas;

  16.2.2. privaloma laiku valyti sniegą viešojo transporto stotelėse, nuo sankryžų ir gatvių, barstyti smėlį ar kitas sniegą ar ledą tirpdančias priemones, siekiant užtikrinti viešojo transporto nepertraukiamą eismą;

 

3

  16.2.3. prasidėjus plikšalai barstyti smėliu ar kitomis sniegą ar ledą tirpdančiomis priemonėmis bei užtikrinti normalų transporto eismą ir pėsčiųjų saugumą bet kuriuo paros metu, neatsižvelgiant į oro sąlygas;

  16.2.4. valyti nuo lietaus kanalizacijos šulinių grotelių ledą ir sniegą;

  16.3. pasibaigus žiemai, nutirpus sniegui ir ledui, privaloma surinkti ir išvežti gatvių priežiūros atliekas ir sąšlavas.

  17. Vykdant kitų bendrojo naudojimo teritorijų priežiūrą ir tvarkymą privaloma:

  17.1. vasaros sezono metu:

  17.1.1. rinkti šiukšles, valyti sąnašas, šienauti žaliąsias vejas, tvarkyti želdinius, rudenį sugrėbti arba sušluoti lapus, surinkti nukritusias šakas (nušienautą žolę, lapus sugrėbti ir išvežti į tam skirtas vietas);

  17.1.2. privaloma pastatyti šiukšliadėžes bei jas prižiūrėti.

  17.2. žiemos sezono metu:

  17.2.1. laiku valyti sniegą, barstyti smėlį ar kitas sniegą ar ledą tirpdančias priemones ir nukapoti ledą, laikantis darbo saugos reikalavimų, nuo gyvenamųjų namų bei kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų;

  17.2.2. valyti ir kaupti sniegą bet kuriuo dienos metu taip, kad netrukdytų pėstiesiems ir transportui;

  17.2.3. slidiems takams barstyti turėti smėlio laikomo specialiose dėžėse;

  17.2.4. valyti nuo lietaus kanalizacijos šulinių grotelių susikaupusį ledą ir sniegą.

  18. Vykdant želdinių ir kapinių tvarkymą privaloma:

  18.1. Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje esančius želdinius (išskyrus miško žemėje) prižiūrėti ir tvarkyti vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos ir priežiūros Šiaulių rajone taisyklėmis;

  18.2. kapines tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Kapinių tvarkymo taisyklėmis.    

VI. DRAUDIMAI

 

  19.  Bendrojo naudojimo teritorijose draudžiama:

  19.1. naudoti medžiagas ir įrankius, gadinančius gatvių, šaligatvių asfaltbetonio ir betono dangą, gatvių ženklus bei kitus gatvių priklausinius;

  19.2. šluoti sąšlavas į lietaus kanalizacijos bei kitus požeminių inžinerinių tinklų šulinius, pilti į juos paplavas, purvą, pelenus, smėlį, sniegą, mesti ledą ir kitas atliekas;

  19.3. šluoti šiukšles po medžiais, krūmais, ant žalių vejų, į griovius ar ant gėlynų;

  19.4. krauti sniegą arčiau kaip 10 m atstumu nuo autobusų stotelių, gatvių sankryžų, arčiau kaip 4 m nuo pėsčiųjų perėjos ženklo pagal eismo kryptį, ant įvairių komunikacijų šulinių, žaliųjų vejų, medžių.

  19.5. krauti sniegą arčiau kaip 1 m nuo apšvietimo stulpų;

  19.6. sniegą ir ledą nuo šaligatvių ir pėsčiųjų takų mesti į transporto važiuojamąją kelio dalį;

  19.7. užsiimti bet kokia veika (įvairių atliekų, maisto produktų kaupimas), kuri gali sukelti aplinkos užterštumą ar skatintų parazitų ar graužikų veisimąsi;

  19.8. savavališkai įrengti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą ir kt.) bendrojo naudojimo teritorijose be Savivaldybės nustatyta tvarka išduoto leidimo, kartu su kelio ženklais įrengti papildomą informaciją, kurios įrengimo nenumato Kelių eismo taisyklės ir Kelio ženklų naudojimo standartai;

  19.9. važinėti po želdynus (išskyrus aptarnaujantį transportą, mechanizmus), statyti bei laikyti transporto priemones žaliuosiuose plotuose;

   

3

  19.10. laužyti ir kirsti medžius, krūmus, jų šakas, lapus bei žiedus, mindžioti gėlynus, skinti bei rauti gėles ir ardyti veją;

  19.11. kabinti ant medžių skalbinius, kalti ar kitaip tvirtinti prie medžių bet kokius įrenginius;

  19.12. tvirtinti skelbimus ar kitokią informaciją ant medžių, stulpų, pastatų ir statinių bei kitose šiam tikslui neskirtose vietose;

  19.13. sodinti medžius, įrengti gėlynus ir kitus želdinius nesuderinus su vietos seniūnija;

  19.14. naudoti bendrojo naudojimo teritorijose esančius žaliuosius plotus daržams;

  19.15. deginti lapus, žolę, medžių šakas, statybines, buitines ir kt. atliekas;

  19.16. kūrenti laužus ne tam pritaikytose vietose;

  19.17.  ganyti gyvulius, paleisti paukščius ir šunis;

  19.18.  šiukšlinti;

  19.19.  statyti, įrengti laikinus statinius ar įrenginius neturint nustatyta tvarka suderinto projekto

ar statybos leidimo (jeigu jis reikalingas);

  19.20. remontuoti  ir plauti transporto priemones, jeigu jų remonto metu teršiama aplinka, skleidžiamas nemalonus kvapas, trukdomas gyventojų poilsis;

  19.21. laikyti techniškai netvarkingas, paliktas be priežiūros transporto priemones ar jų dalis;

  19.22. žmonių maudymosi vietose skalbti, maudyti gyvūnus bei teršti vandens telkinius ir jų apsaugines zonas atliekomis, kitokiais nešvarumais (statybiniu laužu, automobilių dalimis ir kt.).

  19.23.  arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinių statyti transporto priemones.

  20. Vykdant statybos ir remonto darbus draudžiama:

  20.1. ardyti arba gadinti kelius, gatves, šaligatvius, dviračių ir pėsčiųjų takus ir želdynus už statybos aikštelės ribų;

  20.2. sandėliuoti statybines medžiagas ant kelių, gatvių, šaligatvių, želdynų, teršti juos statybinėmis atliekomis ir gruntu.

 

V. SANITARINIAI REIKALAVIMAI

 

  21. Tvarkytojai tvarkomoje teritorijoje privalo laikytis šių sanitarinių reikalavimų:

   21.1. nekaupti ir nelaikyti nuodingų ar aplinką teršiančių medžiagų;

  21.2. jei sklypas ribojasi su kitomis gyvenamosiomis valdomis, sklypais, nelaikyti atsivežto mėšlo krūvų;

  21.3. prižiūrėti teritoriją, nedeginti buitinių, komunalinių atliekų;

  21.4. neteršti dirvos fekalijomis.

  22. Jei pastate, kuriame žmonės gyvena, dirba ar verčiasi kita veikla, nėra pagal projektą įrengto vandentiekio ar kanalizacijos, pastato savininkai, naudotojai privalo turėti paplavų duobę, lauko tualetą, pagal suderintą sklypo planą pastatytą nurodytoje vietoje. Savininkai ar naudotojai turi sudaryti sutartis su fekalijų vežėjais. Pareikalavus įgaliotam asmeniui, privalo pateikti sutartį su fekalijų, skystų atliekų vežėjais.

  23. Paplavų duobių ir lauko tualetų projektai bei jų įrengimo vietos turi atitikti sanitarinius atstumus patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 ,, Dėl Statybos techninio reglamento STR2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji  pastatai" patvirtinimo".

  24. Paplavų duobės turi būti sandariais dangčiais, hidroizoliuotu dugnu ir dujų šalinimo vamzdžiais, lauko tualetai - hidroizoliuotu dugnu.

  25. Paplavų ir lauko tualetų duobių negalima pripildyti daugiau nei 2/3 tūrio. Išsiliejus fekalijoms aplinka turi būti išvalyta ir dezinfekuota.

  26. Lauko tualetų savininkai (naudotojai) privalo nuolat užtikrinti jų švarą.

  27. Renginių organizatoriai atsako už atliekų surinkimą, privalo pastatyti biotualetus, rūpintis jų švara ir priežiūra, tvarkyti renginiui skirtą teritoriją ir 20-ties metrų zonoje aplink ją, bei šias teritorijas sutvarkyti pasibaigus renginiui.

3

  28. Paplūdimių teritorijoje būtina įrengti šiukšliadėžes ir viešuosius tualetus. Atstumas tarp viešųjų tualetų ir maudymosi vietų turi būti nemažesnis kaip 50 m.

VI. ATLIEKŲ TVARKYMAS

  29. Visi atliekų turėtojai (individualių namų valdų, daugiabučių namų butų, sodų ir garažų valdų savininkai, įmonės, įstaigos, organizacijos ir būstą administruojančios įmonės) privalo vadovautis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis Atliekų tvarkymo sistemos organizavimo, plėtojimo ir eksploatavimo taisyklėmis.

  

VII. ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

 

  30. Šių taisyklių laikymosi kontrolę pagal kompetenciją vykdo Šiaulių rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Šiaulių rajono aplinkos apsaugos agentūros, Šiaulių rajono policijos komisariato, Šiaulių visuomenės sveikatos centro, Savivaldybės administracijos atstovai, seniūnai.

  31. Pažeidus Šiaulių rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisykles, teritorijų naudotojai atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.

   32. Administracinė nuobauda neatleidžia asmens nuo prievolės laikytis šių taisyklių ir pašalinti esantį pažeidimą.

http://www.siauliai-r.sav.lt/go.php/lit/IAULIU_RAJONO_SAVIVALDYBES_TERITORIJOS_T/584

©2009. Paminklas.eu
Visos teisės saugomos. paminklai-kapams.lt
Kopijuoti vaizdinę medžiagą be tinklapio savininko sutikimo draudžiama
Kontaktiniai telefonai
8 ~ 673 13301
Šiauliai

info@paminklas.eu

 

e-solution: interneto svetainių kūrimas, interneto svetaines, web dizainas